නිදහස් ප්‍රකාශන අයිතිය සුරකිමු……අපේ හඬට බාධාකිරීම පිළිබඳ අපගේ විරෝධය….

මෙම අඩවිය යාවත්කාලීනකිරීමට බාධා පමුණුවා ඇති නිසා මෙම අඩවිය WordPress වෙතින් මුළුමණින්ම ඉවත්කර Blogger හි ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත.නව වෙබ් ලිපිනයන් වනුයේ

http://www.palaamalla.tk

http://www.pissagepalaamalla.blogspot.com

අප සමඟින් නිරන්තරයෙන් රැඳී සිටි පාඨකයන්ට අපෙගේ ප්‍රණාමය…..